• 0
  • 0
  • 2
  • 0
محسن نادری نژاد منتشر شده بیش 11 ماه در شعر و ادبیات

بوستان سعدی (ستایش پیغمبر)

این شعر از باب در ستایش خداوند است و قسمت دوم از این باب است که ستایش پیغمبر می پردازد

بیشتر
26

: / :