• 0
  • 0
  • 1
  • 0
مهدی نادری نژاد منتشر شده بیش 11 ماه در شعر و ادبیات

بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد

فریدون مشیری در شعر کوچ این گونه می بیند:

این بشر است که هیچ جا نمی آرامد...
و این بشر است که:

بشر، دوباره به جنگل پناه خواهد برد،
به كوه خواهد زد!
به غار خواهد رفت

بیشتر
37

: / :