• 56
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
00:59

به ماه خیره شدم. عاقبت عاشق شدم.

1 نظرات
توضیات

و شب که می شود...
سوگند به شب!

متن

هوا آرام
شب خاموش
راه آسمان ها باز

:
/ :

صف